Over ons privacybeleid


www.propyleenglycol.com geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig
hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij
over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van www.propyleenglycol.com. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is
17/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande
versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze
gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met
derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en
hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u
aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware


Onze webwinkel is ontwikkeld met Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze software verwerkt. Lightspeed bevat uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, en hiermee zullen uw gegevens nooit gebruikt
worden voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben
gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen
bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag.
Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en
gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Lightspeed houdt rekening met
de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Webhosting


Wij nemen webhosting af van Globalswitch . Globalswitch verwerkt persoonsgegevens namens ons en
gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over
het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Globelswitch heeft passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. Globelswitch is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding
verplicht


E-mail en mailinglijsten


Onze website maakt gebruik van MailChimp. Mailchimp is een derde partij die het e-mailverkeer
afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle
bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de
servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.
Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link.
Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van
onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd
opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk
maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw
gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan
informatie met derden te delen.


Payment processors


Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van
Mollie enBillink. Mollie en Billink verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens. Mollie en Billink hebben passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie en Billink behouden zich het recht voor uw
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van de dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Zij bewaren uw gegevens niet
langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen


Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u
verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons,
zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats
eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een
toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen
wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te
nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor
om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij
aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de
bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de
review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming
aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Kiyoh.


Verzenden en logistiek


Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL . PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stellen zij uw
gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden


Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
Snelstart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw
bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Snelstart tot geheimhouding
verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt uw persoonsgegevens niet
voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Doel van de gegevensverwerking


Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het
doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw
gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens
om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u
hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke
verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens


Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek


In voorkomende gevallen kan www.propyleenglycol.com op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons
binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen


Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft
zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve
verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij
dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang
meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten


Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde
rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen
u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.


In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar
uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of
bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een
administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.


U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u
vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens
met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de
categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen
aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon
of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met
die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres
afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door
andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk
geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan
niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten


U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van Nicotine Base Tm. Als u bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw
bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u
ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.


U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing
is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor
privacyzaken.


Cookies Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijzigingen in het privacybeleid


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd
de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de
hoogte.


Contactgegevens


www.propyleenglycol.com
Groten Bos 3
7131NW Lichtenvoorde

T: 0031 6 18210339

E: [email protected]
Contactpersoon voor privacyzaken: Nicole Boswinkel

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta